Publications

 •  

  177.  Tianwei Cui, Xiang Li*, and Yongzhu Fu*, “Characteristics, Materials, and Performance of Ru-containing Oxide Cathode Materials for Rechargeable Batteries”, eScience 2024, in press.

   

   

   

  176.  Xiuqing Zhang, Wei Guo*, and Yongzhu Fu*, “Hybrid Organosulfur Cathode Materials for Rechargeable Lithium Batteries”, Acc. Mater. Res. 2024, DOI: 10.1021/accountsmr.3c00248.

   

   

   

  175.  Qianhan Chen and Yongzhu Fu*, “Phenyl Tellurosulfides as Cathode Materials for Rechargeable Lithium Batteries”, ACS. Appl. Mater. Interfaces 2024, 10.1021/acsami.3c17812.

   

   

   

  174.  Pei Yu, Jiaxuan An, Zhongju Wang, Yongzhu Fu, and Wei Guo*, “An Organic Molecular Cathode Composed of Naphthoquinones Bridged by Organodisulfide for Rechargeable Lithium Battery”, Small 2024, DOI: 10.1002/smll.202308881.

   

   

   

  173.  Dandan Chai, Haotian Yan, Xin Wang, Xiang Li*, and Yongzhu Fu*, “Retuning Solvating Ability of Ether Solvent by Anion Chemistry toward 4.5 V Class Li Metal Battery”, Adv. Funct. Mater. 2024, DOI: 10.1002/adfm.202310516.

   

   

   

  172.  Shuzhan Wang†, Xiaguang Zhang†, Yu Gu, Shuai Tang*, and Yongzhu Fu*, “An Ultrastable Low-temperature Na Metal Battery Enabled by Synergy between Weakly Solvating Solvents”, J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 3854-3860.

   

   

   

  171.  Huarong Fan†, Yubing Si†, Yiming Zhang, Fulong Zhu, Xin Wang*, and Yongzhu Fu*, “Grapevine-like High Entropy Oxide Composites Boost High-Performance Lithium Sulfur Batteries as Bifunctional Interlayers”, Green Energy Environ. 2024, 9, 565-572.

   

   

   

  170.  Tianwei Cui, Xiang Li*, Yubing Si, and Yongzhu Fu*, “Synergetic Anion-Cation Co-doping in Na0.44MnO2 Boosting a High-Stability and Improved-Kinetics Cathode for Sodium Ion Battery”, Energy Storage Mater. 2024, 65, 103161.

   

   

   

  169.  Diandian Han†, Linhai Sun†, Ziqiu Li, Wenliang Qin, Lipeng Zhai*, Yanyun Sun, Shuai Tang*, and Yongzhu Fu*, “Supramolecular Channels via Crown Ether Functionalized Covalent Organic Frameworks for Boosting Polysulfides Conversion in Li-S Batteries”, Energy Storage Mater. 2024, 65, 103143.

 •  

   

  168.  Fulong Zhu, Wei Guo*, and Yongzhu Fu*, “Functional Materials for Aqueous Redox Flow Batteries: Merits and Applications”, Chem. Soc. Rev. 2023, 52, 8410-8446.

   

   

   

  167.  Dandan Chai, Yazhen Zhu, Chaohong Guan, Tengxun Zhang, Shuai Tang, Hong Zhu, Xiang Li*, and Yongzhu Fu*, “Achieving Stable Interphases toward Lithium Metal Batteries by a Dilute and Anion-rich Electrolyte”, Energy Storage Mater. 2023, 62, 102957.

   

   

   

  166.  Tianwei Cui, Xiang Li*, and Yongzhu Fu*, “Anionic Redox in Rechargeable Batteries: Mechanism, Materials, and Characterization”, Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2303191.

   

   

   

  165.  Hansong Xing, Wenlong Guo, Shuai Tang, Yubing Si*, Jiahan Song, and Yongzhu Fu*, “Long-life, High-rate Rechargeable Lithium Batteries Based on Soluble Bis(2-pyrimidyl) Disulfide Cathode”, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202308561.

   

   

   

  164.  Jingyan Li, Jiayao Luo, Xiang Li, Yongzhu Fu*, Jinhui Zhu*, Xiaodong Zhuang, “Li Metal Anode Interface in Sulfide-Based All-Solid-State Li Batteries”, EcoMat 2023, 5, e12383.

   

   

   

  163.  Yafang Zhang, Jiajia Huang, Huan Liu, Weijie Kou, Yan Dai, Wei Dang, Jingtao Wang*, Wenjia Wu, Yongzhu Fu, and Zhongyi Jiang* “Lamellar Ionic Liquid Composite Electrolyte for High-Performance Solid-State Lithium-Metal Battery”, Adv. Energy Mater. 2023, 13, 2300156.

   

   

   

  162.  Qianqian Fan, Yubing Si, Fulong Zhu, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Activation of Bulk Li2S as Cathode Material for Lithium-Sulfur Batteries through Organochalcogenide-based Redox Mediation Chemistry”, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202306705.

   

   

   

  161.  Xin Wang*,†, Ming Miao†, Bowen Tang†, Haotian Duan, Fulong Zhu, Huigang Zhang, Xian Zhang, Wen-Jin Yin*, and Yongzhu Fu*, “Chlorine-Induced Mixed Valence of CuOx/C to Promote the Electroreduction of Carbon Dioxide to Ethylene”, Nano Res. 2023, 16, 8827-8835.

   

   

   

  160.  任思远,郭玮,付永柱*, “有机硫化物在可充电电池中的研究进展”, 高等学校化学学报 2023, 44, 20220729.

   

   

   

  159.  Xiuqing Zhang, Shuai Tang*, and Yongzhu Fu*, “Recent Advances of Functional Additives for High-performance Lithium-Sulfur Batteries”, J. Electrochem. 2023, 29, 2217005.

   

   

   

  158.  Zhipeng Zhao, Xiangdong Pei, Jiang Li, Yanchao Qin, Chuanqi Li, Jingyun Cheng, Yongzhu Fu*, Xin Du*, and Dan Li*, “CoS2/S-Doped C with in situ Constructing Heterojunction Structure for Boosted K-ion Diffusion and Highly Efficient Storage”, Energy Environ. Mater. 2023, 6, e12467.

   

   

   

  157.  Qianqian Fan, Xucheng Lv, Jun Lu*, Wei Guo*, and Yongzhu Fu, “Dynamic Phase Evolution of MoS3 Accompanied by Organodiselenide Mediation Enables Enhanced Performance Rechargeable Lithium Battery”, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2023, 120, e2219395120.

   

   

   

  156.  Weiqin Chu†, Xu Zhang†, Fulong Zhu, Shuaixia Li, Yongzhu Fu*, and Haijun Yu*, “Organopolysulfides as High-performance Cathode Materials for Rechargeable Aluminum-ion Batteries”, J. Mater. Sci. Technol. 2023, 154, 159-165.

   

   

   

  155.  Yao Ren, Jun-sheng Fan, and Yongzhu Fu*, “Recent Strategies for Improving the Performances of Rechargeable Lithium Batteries with Sulfur and Oxygen-based Conversion Cathodes”, Energy Mater. 2023, 3, 300015.

   

   

   

  154.  Ping Zhang, Yongzhu Fu*, and Wei Guo*, “Anchoring and Catalytic Effects of rGO Supported VS2 Nanosheets Enable High-Performance Li-Organosulfur Battery”, Small 2023, 19, 2207047.

   

   

   

  153.  Xin Li†, Yubing Si†, Shuai Tang*, and Yongzhu Fu*, “An Extended π-Conjugated Organosulfide-based Cathode for Highly Reversible Sodium Metal Batteries”, J. Mater. Chem. A 2023, 11, 8694-8699.

   

   

   

  152.  Junpeng Sun†, Kai Zhang†, Yongzhu Fu, and Wei Guo*, “Benzoselenol as an Organic Electrolyte Additive in Li-S Battery”, Nano Res. 2023, 16, 3814-3822.

   

   

   

  151.  Zhongju Wang†, Qianqian Fan†, Yubing Si, Wei Guo*, and Yongzhu Fu*, “A Self-Regulatory Organosulfur Copolymer Cathode towards High Performance Lithium-Sulfur Batteries”, Energy Storage Mater. 2023, 58, 222-231.

   

   

   

  150.  Yao Ren, Yubing Si, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “A Cyclic Organosulfide Cathode with Ultrastable Cycling Performance in Lithium Batteries”, Chem. Commun. 2023, 59, 3289-3292.

   

   

   

  149.  Rui Zhao†, Huimin Ren†, Yubing Si, Gang Li*, and Yongzhu Fu*, “MOF 801(Ce)-Modified Polypropylene Separator as Efficient Barrier for Lithium-Organosulfide Batteries”, Electrochim. Acta 2023, 447, 142116.

   

   

   

  148.  Pengfei Sang, Qiliang Chen, Dan-Yang Wang, Wei Guo*, and Yongzhu Fu*, “Organosulfur Materials for Rechargeable Batteries: Structure, Mechanism, and Application”, Chem. Rev. 2023, 123, 1262-1326.

   

   

   

  147.  Xiaoqun Qi, Fengyi Yang, Pengfei Sang, Zhenglu Zhu, Xiaoyu Jin, Yujun Pan, Jie Ji, Ruining Jiang, Haoran Du, Yongsheng Ji, Yongzhu Fu, Long Qie*, and Yunhui Huang*, “Electrochemical Reactivation of Dead Li2S for Li-S Batteries in Non-Solvating Electrolytes”, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202218803.

   

   

   

  146.  Chenyang Jiao, Yubing Si, Zhongju Wang, Shuai Tang*, and Yongzhu Fu*, “Stable Na-Organosulfide Batteries Enabled by an in-situ Constructed Protective Interphase”, Chem. Eng. J. 2023, 455, 140562.

   

   

   

  145.  Fulong Zhu and Yongzhu Fu*, “Molecular Engineering of Organic Species for Aqueous Organic Redox Flow Batteries”, Chem. Asian J. 2023, 18, e202201098.

   

   

   

  144.  Haoru Wu, Likun Zhu*, and Yongzhu Fu*, “In situ Formation of Organosulfide-Metal Complexes in Cathode for Lithium Battery”, J. Power Sources 2023, 555, 232355.

 •  

   

  143. Xucheng Lv†, Qilong Yang†, Xie Zhang, Jiahan Song, Wei Guo*, Qi Wang*, “Acceleration of Cathode Interfacial Kinetics by Liquid Organosulfides in Lithium Metal Batteries”, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202213160.

   

   

   

  142.  Pengfei Sang†, Yubing Si†, Shuai Tang†, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Thiolate-Based Electrolytes with Anion-Dominated Solvation for Highly Stable Lithium Metal Batteries”, J. Phys. Chem. C 2022, 126, 21181-21187.

   

   

   

  141.  Qiliang Chen†, Linhong Li†, Wenmin Wang†, Xin Li, Wei Guo*, and Yongzhu Fu*, “Thiuram Monosulfide with Ultrahigh Redox Activity Triggered by Electrochemical Oxidation”, J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 18918-18926. (Cover)

   

   

   

  140.  Siyuan Ren†, Pengfei Sang†, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Organosulfur Polymer-based Cathode Materials for Rechargeable Batteries”, Polym. Chem. 2022, 13, 5676-5690.

   

   

   

  139.  Qianhan Chen†, Yubing Si†, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “A Phenyl S-Te Bond with Unique Redox Activity in Dilute Electrolyte of a Lithium Battery”, Chem. Commun. 2022, 58, 10993-10996.

   

   

   

  138.  Kunchen Xie†, Junpeng Sun†, Jing Lian†, Yongzhu Fu*, and Wei Guo*, “Tuning the Electrochemical Activity of Li-Se Batteries by Redox Mediator Additives”, Appl. Phys. Lett. 2022, 121, 133904.

   

   

  137.  Dian Zhang, Weiqin Chu, Dan-Yang Wang, Shuaixia Li, Shu Zhao, Xu Zhang*, Yongzhu Fu, Haijun Yu*, “High-Voltage Aluminum-Sulfur Batteries with Functional Polymer Membrane”, Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2205562.

   

   

   

  136.  Xin Wang†, Ximeng Lv†, Gengfeng Zheng*, and Yongzhu Fu*, “Room-temperature Electrochemical C1-to-fuel Conversion: Perspectives from Material Engineering and Device Design”, EnergyChem 2022, 4, 100086.

   

   

   

  135.  Yazhen Zhu, Xiang Li*, Xiuqing Zhang, Pengfei Sang, and Yongzhu Fu*, “Regulating Dissolution Chemistry of Nitrates in Carbonate Electrolyte for High-Stable Lithium Metal Batteries”, J. Energy Chem. 2022, 73, 422-428.

   

   

   

  134.  Bo Wang, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “High-Performance Garnet Solid-State Battery Enabled by Improved Interfaces”, J. Power Sources 2022, 542, 231798.

   

   

   

  133.  Siyuan Ren, Yubing Si, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Conversion of SeS2 to Organoselenosulfides Enables High-Performance Rechargeable Lithium Batteries”, ACS Sustain. Chem. Eng. 2022, 10, 7526-7535.

   

   

   

  132.  Qi Liu, Jin Tan, Zhenfang Liu, Xia Hu, Jiahao Yu, Xianshu Wang, Junru Wu, Biya Cai*, Qiang Wang, Yongzhu Fu, Hongbo Liu, and Baohua Li*, “Transference Number Reinforced-Based Gel Copolymer Electrolyte for Dendrite-Free Lithium Metal Batteries”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 26612-26621.

   

   

   

  131.  Zijin Yang, Xianying Qin, Kui Lin, Qiuchan Cai, Yongzhu Fu, and Baohua Li*, “Surface Passivated LixSi with Improved Storage Stability as a Prelithiation Reagent in Anodes”, Electrochem. Commun. 2022, 138, 107272.

   

   

   

  130.  Mengnan Gao, Yongzhu Fu, and Wei Guo*, “Biomass-derived Lenthionine Enhanced by Radical Receptor for Rechargeable Lithium Battery”, ChemSusChem 2022, 15, e202200423.

   

   

   

  129.  Qiliang Chen†, Wenmin Wang†, Xin Li, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Carbon Disulfide: A Redox Mediator for Organodisulfides in Redox Flow Batteries”, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2022, 119, e2202449119.

   

   

   

  128.  Qianqian Pan, Jiaqi Lan, Yubing Si*, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “A Fluorinated Macrocyclic Organodisulfide Cathode for Lithium Organic Battery”, Chem. Commun. 2022, 58, 5602-5605.

   

   

   

  127.  Dan-Yang Wang†, Wenmin Wang†, Fengli Li, Xin Li, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Nitrogen-Rich Azoles as Trifunctional Electrolyte Additives for High-Performance Lithium-Sulfur Battery”, J. Energy Chem. 2022, 71, 572-579.

   

   

   

  126.  Shuai Tang†, Xiang Li†, Qianqian Fan, Xiuqing Zhang, Dan-Yang Wang, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Advances of Rechargeable Li-S Full Cells” (Invited Review), J. Electrochem. Soc. 2022, 169, 040525.

   

   

   

  125.  Bo Wang†, Yang Jin†, Yubing Si†, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Garnet Solid-State Electrolyte with Benzenedithiolate Catholyte for Rechargeable Lithium Battery”, Chem. Commun. 2022, 58, 3657-3660.

   

   

   

  124.  Bowen Zhao, Yubing Si, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Insoluble Naphthoquinone-Derived Molecular Cathode for High-Performance Lithium Organic Battery”, Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2112225.

   

   

   

  123.  Xiang Li†, Ruxin Zhao†, Yongzhu Fu*, and Manthiram*, “Nitrate Additives for Lithium Batteries: Mechanisms, Applications, and Prospects” (Invited Review), eScience 2022, 1, 108-123.

   

   

   

  122.  曾升†,张龙海†,李进†,焦晨阳†,郭玮,王鑫*,付永柱*,“氢能利用技术进展及中国氢能资源供需前景展望”,电源技术2022, 已接收.

   

   

   

  121.  Wei Guo, Dan-Yang Wang, Qiliang Chen, and Yongzhu Fu*, “Advances of Organosulfur Materials for Rechargeable Metal Batteries” (Invited Review), Adv. Sci. 2022, 9, 2103989.

   

   

   

  120.  Qiliang Chen, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Smart Flow Electrosynthesis and Application of Organodisulfides in Redox Flow Batteries”, Adv. Sci. 2022, 9, 2104036.

   

   

   

  119.  Zhongju Wang, Yubing Si, Wei Guo, Changchun Yang, and Yongzhu Fu*, “Biredox-ionic Anthraquinone-coupled Ethylviologen Composite Enables Reversible Multielectron Redox Chemistry for Li-Organic Batteries”, Adv. Sci. 2022, 9, 2103632.

   

   

   

  118.  Xucheng Lv, Wei Guo*, Jiahan Song, and Yongzhu Fu*, “Dynamic 1T-2H Mixed-phase MoS2 Enables High-performance Li-organosulfide Battery”, Small 2022, 18, 2105071.

   

   

   

  117.  Xin Wang†, Xiang Li†, Huarong Fan, Ming Miao, Yimin Zhang, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Advances of Entropy-stabilized Homologous Compounds for Electrochemical Energy Storage” (Invited Review), J. Energy Chem. 2022, 67, 276-289.

   

   

   

  116.  Xin Wang†,*, Fengli Li†, Wen-Jin Yin†, Yubing Si, Xiaoming Wang, Ming Miao, and Yongzhu Fu*, “Atomically Dispersed Sn Modified with Trace Sulfur Species Derived from Organosulfide Complex for Electroreduction of CO2”, Appl. Catal. B-Environ. 2022, 304, 120936.

   

   

   

  115.  Xiaoming Wang†, Qianqian Peng†, Xilin Zhang, Xucheng Lv, Xin Wang*, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Carbonaceous-Assisted Confinement Synthesis of Refractory High-Entropy Alloy Nanocomposites and Their Application for Seawater Electrolysis”, J. Colloid. Interf. Sci. 2022, 607, 1580-1588.

 •  

  114.  Xin Wang†, Shuai Tang†, Wei Guo, Yongzhu Fu*, and Arumugam Manthiram*, “Advances in Multimetallic Alloy-based Anodes for Alkali-ion and Alkali-metal Batteries”, Mater. Today 2021, 50, 259-275.

   

   

   

  113.  Diandian Han, Pengfei Wang, Ping Li, Juan Shi, Jing Liu, Pengjing Chen, Lipeng Zhai, Liwei Mi*, and Yongzhu Fu*, “Homogeneous and Fast Li-ion Transport Enabled by a Novel Metal-Organic-Framework-Based Succinonitrile Electrolyte for Dendrite-free Li Deposition”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 52688-52696.

   

   

   

  112.  Xiuqing Zhang, Shuai Tang*, Xiang Li, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Ultrastable Na-TiS2 Battery Enabled by in situ Construction of Gel Polymer Electrolyte”, J. Power Sources 2021, 516, 230653.

   

   

   

  111.  Xianshu Wang, Shuwei Wang, Huirong Wang, Wenqiang Tu, Yun Zhao, Song Li, Qi Liu, Junru Wu, Yongzhu Fu, Cuiping Han*, Feiyu Kang, and Baohua Li*, “Hybrid Electrolyte with Dual-Anion Aggregated Solvation Sheath for Stabilizing High-Voltage Lithium Metal Batteries”, Adv. Mater. 2021, 33, 2007945.

   

   

   

  110.  Zhipeng Zhao, Jingyun Cheng, Kai Li, Chuanqi Li, Shuo Zhang, Xiangdong Pei, Zhulin Niu, Zhongyi Liu, Yongzhu Fu, and Dan Li*, “Heterojunction Interfacial Promotion of Fast and Prolonged Alkali-Ion Storage of Urchin-like Nb2O5@C Nanospheres”, J. Mater. Chem. A 2021, 9, 23467-23476.

   

   

   

  109.  Yiming Zhang†, Yubing Si†, Wei Guo, Xiang Li, Shuai Tang, Zhaoxin Zhang, Xin Wang*, and Yongzhu Fu*, “In situ Synthesis of Vacancy-rich Titanium Sulfide Confined in Hollow Carbon Nanocage as an Efficient Sulfur Host for Lithium-sulfur Batteries”, ACS Appl. Energy Mater. 2021, 4, 10104-10113.

   

   

   

  108.  Ruxin Zhao, Xiang Li*, Yubing Si, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Tuning Solvation Behavior of Ester-Based Electrolytes toward Highly Stable Lithium-Metal Batteries”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 40582-40589.

   

   

   

  107.  Jing Lian, Wei Guo*, and Yongzhu Fu*, “Isomeric Organodithiol Additives for Improving Interfacial Chemistry in Rechargeable Li-S Batteries”, J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 11063-11071.

   

   

  106. Xiaofeng Liu, Yubing Si, Kai Li, Yanan Xu, Zhipeng Zhao, Chuanqi Li, Yongzhu Fu, and Dan Li*, “Exploring Sodium Storage Mechanism of Topological Insulator Bi2Te3 Nanosheets Encapsulated in Conductive Polymer”, Energy Storage Mater. 2021, 41, 255-263.

   

   

   

  105. Qiliang Chen, Wei Guo, Donghai Wang, and Yongzhu Fu*, “A Continuous Self-healing Li-S Redox Flow Battery with Alternative Reaction Pathways”, J. Mater. Chem. A 2021, 9, 12652-12658. (HOT Paper)

   

   

   

  104. Shuai Tang†, Qiliang Chen†, Yubing Si, Wei Guo, Bing-Wei Mao, and Yongzhu Fu*, “Size Effect of Organosulfur and in situ Formed Oligomers Enables High-utilization Na-organosulfur Batteries”, Adv. Mater. 202133, 2100824.

   

   


  103. Dan-Yang Wang†, Yubing Si†, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Electrosynthesis of 1,4-Bis(diphenylphosphanyl) tetrasulfide via Sulfur Radical Addition as Cathode Material for Lithium Battery”, Nat. Commun. 2021, 12, 3220.

   

   


  102. Wei Guo†, Wanying Zhang†, Yubing Si, Donghai Wang, Yongzhu Fu*, and Arumugam Manthiram, “Artificial Dual Solid-electrolyte Interfaces Based on in situ Organothiol Transformation in Lithium Sulfur Battery”, Nat. Commun. 2021, 12, 3031.

   

   


  101. Xiao Tang, Dong Zhou*, Bao Zhang, Shijian Wang, Peng Li, Xin Guo, Pauline Jaumaux, Xiaochun Gao, Hao Liu, Yongzhu Fu, Chunsheng Wang*, Guoxiu Wang*, “A Universal Strategy towards High-energy Aqueous Multivalent Ion Batteries", Nat. Commun. 2021, 12, 2857.

   

   


  100. Kai Zhou, Ziyao Gao, Xianming Deng, Cuiping Han*, Yongzhu Fu, Shichao Zhang, Feiyu Kang, Baohua Li*, “Identical Cut-off Voltage versus Equivalent Capacity: An Objective Evaluation on the Impact of Dopants in Layered Oxide Cathodes”, J. Mater. Chem. A 2021, 9, 11219-11227.

   

   


  99. Jiahan Song, Yubing Si, Wei Guo, Donghai Wang, and Yongzhu Fu*,“Organosulfide‐Based Deep Eutectic Electrolyte for Lithium Battery”, Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 9881-9885.

   

   

   

  98. Pengfei Sang, Jiahan Song, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Hyperbranched organosulfur polymer cathode materials for Li-S battery” Chem. Eng. J. 2021, 415, 129043.

   

   

   

  97. Zhiyu Wang, Xiang Li, Wei Guo* and Yongzhu Fu*, “Anion Intercalation of VS4 Triggers Atomic Sulfur Transfer to Organic Disulfide in Rechargeable Lithium Battery”, Adv. Funct. Mater. 2021, 2009875

   

   

   

  96. Ruxin Zhao, Xiang Li*, Yubing Si, Shuai Tang, Wei Guo, and Yongzhu Fu*“Cu(NO3)2 as efficient electrolyte additive for 4 V class Li metal batteries with ultrahigh stability”, Energy Storage Mater. 2021, 37, 1-7.

   

   

   

   

  95. Fengli Li, Wei Guo, Yubing Si, Zhongjun Li, and Yongzhu Fu*, “Benzene-1,2-dithiolato complexes as cathode materials for rechargeable lithium batteries” , Electrochim. Acta 2021, 370, 137757.

   

   

   

  94. Xin Wang, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “High-Entropy Alloys: Emerging Materials for Advanced Functional Applications” (Review), J. Mater. Chem. A 2021, 9, 663-701. (Hot Paper, Front Cover)

   

   

   

  93. Qianqian Fan, Yubing Si*, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Insight into Chemical Reduction and Charge Storage Mechanism of 2,2′-Dipyridyl Disulfide toward Stable Lithium–Organic Battery” , J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12,  900-906.

   

   

   

  92. Dan-Yang Wang†, Ruilan Liu†, Wei Guo*, Gang Li, and Yongzhu Fu*, “Recent Advances of Organometallic Complexes for Rechargeable Batteries” (Review), Coordin. Chem. Rev. 2021, 429, 213650.

   

   

   

  91. Mohammed Hadouchi, Najma Yaqoob, Payam Kaghazchi, Mingxue Tang, Jie Liu, Pengfei Sang, Yongzhu Fu, Yunhui Huang*, and Jiwei Ma*,  Fast Sodium Intercalation in Na3.41£0.59FeV(PO4)3: A Novel Sodium-Deficient NASICON Cathode for Sodium-Ion Batteries, Energy Storage Mater. 2021, 35, 192-202.

   

   

   

  90. Qianqian Fan†, Wei Guo†, Xin Wang, Yubing Si, Bo Wang, and Yongzhu Fu*, “Inorganic Mediator toward Organosulfide Active Material: Anchoring and Electrocatalysis”, Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2001493.

   

   

   

  89. Shuai Tang, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Advances in Composite Polymer Electrolytes for Lithium Batteries and Beyond”  (Invited Review), Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2000802. (Inside Back Cover)

   

   

   

 •  

  88. Xin Wang†, Wen-Jin Yin†, Yubing Si, Xiaoming Wang, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Conversion of CO2 to Chemical Feedstocks over Bismuth Nanosheets in situ Grown on Nitrogen-Doped Carbon”, J. Mater. Chem. A 2020, 8, 19938-19945.

   

   

   

  87. Lihan Zhang, Xiaoguang Yin, Sibo Shen, Yang Liu, Tong Li, Xiaohui Lv, Xianying Qin*, Sum-Wwai Chiang, Yongzhu Fu, Feiyu Kang, and Baohua Li*, “Simultaneously Homogenized Electric Field and Ionic Flux for Reversible Ultrahigh-Areal-Capacity Li Deposition”, Nano Lett. 2020, 20, 5662-5669.

   

   


  86. Jiawei Zhao, Wei Guo*, and Yongzhu Fu*, “Performance Enhancement of Li-Se Batteries by Manipulating Redox Reaction Pathway”, Mater. Today Energy 2020, 17, 100442.

   

   

   

  85. Wei Guo and Yongzhu Fu*, “Electrochemistry of Electrode Materials Containing S-Se Bonds for Rechargeable Batteries” (Invited Review), Chem. Eur. J. 2020, 26, 13322-13331. (Selected by the Editorial Office for our Showcase of outstanding Review-type article http://www.chemeurj.org/showcase).

   

   

   

  84. Xiaoqun Qi, Ying Yang, Qiang Jin, Fengyi Yang, Yong Xie, Pengfei Sang, Kun Liu, Wenbin Zhao, Xiaobin Xu, Yongzhu Fu, Jian Zhou, Long Qie*, and Yunhui Huang*, “Two-Plateaus Li-Se Chemistry for High Volumetric Capacity Se Cathodes”, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 13908-13914.

   

   


  83. Danyang Wang, Yubing Si, Wei Guo, Yongzhu Fu*, “Long Cycle Life Organic Polysulfide Catholyte for Rechargeable Lithium Batteries”, Adv. Sci. 2020, 7, 1902646

   

   

   

  82. Bo Wang, Wei Guo*, and Yongzhu Fu*, “Anodized Aluminum Oxide Separators with Aligned Channels for High-Performance Li–S Batteries”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 5831-5837.

   

   

   

  81. Jiawei Zhao, Yubing Si, Zixiao Han, Junjie Li, Wei Guo, Yongzhu Fu*, “An Organic–Inorganic Hybrid Cathode Based on S–Se Dynamic Covalent Bonds”, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 2676-2680.

   

   

   

  80. Fengli Li, Yubing Si, Zhongjun Li, Wei Guo*, and Yongzhu Fu*, “Intermolecular cyclic polysulfides as cathode materials for rechargeable lithium batteries”, J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 87-90.

   

   

   

  79. Tianyi Li, Cheolwoong Lim, Yi Cui, Xinwei Zhou, Huixiao Kang, Bo Yan, Melissa L. Meyerson, Alan Guo, Qi Liu, Fangmin Guo, Ronghui Kou, Yuzi Liu, Vincent De Andrade, Francesco De Carlo, Yang Ren, Chengjun Sun, Charles B. Mullins, Lei Chen, Yongzhu Fu, and Likun Zhu*, “In Situ and Operando Investigation of the Dynamic Morphological and Phase Changes of Selenium-doped Germanium Electrode during (De)Lithiation Processes”, J. Mater. Chem. A 2020, 8, 750-759.

 • 78. Dan-Yang Wang, Wei Guo, and Yongzhu Fu*, “Organosulfides: An Emerging Class of Cathode Materials for Rechargeable Lithium Batteries” (Invited Review), Acc. Chem. Res. 2019, 52, 2290-2300.

   

   

   

  77. Qianqian Fan, Baohua Li, Yubing Si*, and Yongzhu Fu*, “Lowering Charge Overpotential of Li2S via Inductive Effect of Phenyl Diselenide in Lithium-Sulfur Batteries”, Chem. Commun. 2019, 55, 7655-7658.

   

   

   

  76. Fengli Li, Yubing Si*, Bingjie Liu, Zhongjun Li, and Yongzhu Fu*, “Lithium Benzenedithiolate Catholytes for Rechargeable Lithium Batteries”, Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1902223.

   

   

   

  75. Yi Cui, Xinwei Zhou, Wei Guo, Yuzi Liu, Tianyi Li, Yongzhu Fu*, and Likun Zhu*, “Selenium Nanocomposite Cathode with Long Cycle Life for Rechargeable Li-Se Batteries”, Batteries & Supercaps 2019, 2, 784-791.

   

   

   

  74.  Tianyi Li, Xinwei Zhou, Yi Cui, Cheolwoong Lim, Huixiao Kang, Bo Yan, Jiajun Wang, Jun Wang, Yongzhu Fu, and Likun Zhu*, “Characterization of Dynamic Morphological Changes of Tin Anode Electrode during (De)Lithiation Processes Using in operando Synchrotron Transmission X-ray Microscopy”, Electrochim. Acta 2019, 314, 212-218.

   

   

   

  73. Pengfei Sang, Yubing Si, and Yongzhu Fu*, “Polyphenyl Polysulfide: A New Polymer Cathode Material for Li-S Battery”, Chem. Commun. 2019, 55, 4857-4860.

   

   

   

  72. Dan-Yang Wang, Yubing Si*, Junjie Li, and Yongzhu Fu*, “Tuning the Electrochemical Behavior of Organodisulfides in Rechargeable Lithium Batteries by N-Containing Heterocycles”, J. Mater. Chem. A 2019, 7, 7423-7429. (Hot Article 2019)

   

   

   

  71. Amruth Bhargav, Chi-Hao Chang, Yongzhu Fu*, and Arumugam Manthiram*, “Rationally Designed High Sulfur Content Polymeric Cathode Material for Rechargeable Lithium-Sulfur Batteries”, ACS. Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 6136-6142.

   

   

   

   70. Xinwei Zhou, Yi Cui, Tianyi Li, Yongzhu Fu, Yuzi Liu*, and Likun Zhu*, “In Situ Focused Ion Beam Scanning Electron Microscope Study of Microstructural Evolution of Single Tin Particle Anode for Li-Ion Batteries”, ACS. Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 1733-1738.

   

   

   

  69. Yi Cui, Tianyi Li, Xinwei Zhou, Aaron Mosey, Ruihua Cheng, Yongzhu Fu*, and Likun Zhu*, “Electrochemical Behavior of Tin Foil Anode in Half Cell and Full Cell with Sulfur Cathode”, Electrochim. Acta 2019, 294, 60-67.

   

   

 • 68. Amruth Bhargav, Michaela E. Bell, Yi Cui, and Yongzhu Fu*, “Polyphenylene Tetrasulfide as an Inherently Flexible Cathode Material for Rechargeable Lithium Batteries”, ACS Appl. Energy Mater. 2018, 1, 5859-5864.

   

   

   

  67. Wei Guo, Amruth Bhargav, Joseph D. Ackerson, Yi Cui, Ying Ma*, and Yongzhu Fu*, “Mixture is Better: Enhanced Electrochemical Performance of Phenyl Selenosulfide in Rechargeable Lithium Batteries”, Chem. Commun. 2018, 54, 8873-8876.

   

   

   

  66. Yi Cui, Joseph D. Ackerson, Ying Ma*, Amruth Bhargav, Jonathan A. Karty, Wei Guo, Likun Zhu, and Yongzhu Fu*, “Phenyl Selenosulfides as Cathode Materials for Rechargeable Lithium Batteries”, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1801791.

   

   

   

  65. Amruth Bhargav, Michaela E. Bell, Jonathan Karty, Yi Cui, and Yongzhu Fu*, “A Class of Organopolysulfides as Liquid Cathode Materials for High-Energy-Density Lithium Batteries”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 21084-21090.

   

   

   

  64. X. Wang, B. Wang, M. Meyerson, C.B. Mullins, Y. Fu, L. Zhu, and L. Chen*, “A Phase-Field Model Integrating Reaction-Diffusion Kinetics and Elasto-Plastic Deformation with Application to Lithiated Selenium-Doped Germanium Electrodes”, Int. J. Mech. Sci. 2018, 144, 158-171.

   

   

   

  63. Yijun Liu, Benjamin W. Noffke, Xinfeng Gao, Yaroslav Lozovyj, Yi Cui, Yongzhu Fu, Krishnan Raghavachari, Allen R. Siedle, Liang-shi Li*, “Reductive Defluorination of Graphite Monofluoride by Weak, Non-Nucleophilic Reductants Reveals Low-Lying Electron-Accepting Sites”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 20, 14287-14290.

   

   

   

  62. Wei Guo and Yongzhu Fu*, “A Perspective on Energy Densities of Rechargeable Li-S Batteries and Alternative Sulfur-Based Cathode Materials” (Review), Energy Environ. Mater. 2018, 1, 20-27.

   

   

   

  61. Qi Liu, Zhen Geng, Cuiping Han, Yongzhu Fu*, Song Li, Yanbing He, Feiyu Kang, and Baohua Li*, “Challenges and Perspectives of Garnet Solid Electrolytes for All Solid-State Lithium Batteries” (Review), J. Power Sources 2018, 389, 120-134.

   

   

   

  60. Yumei Ren, Qun Xu*, Xiaoli Zheng, Yongzhu Fu, Zhuan Wang, Hailong Chen, Yuxiang Weng, Yunchun Zhou, “Building of Peculiar Heterostructure of Ag/Two-dimensional Fullerene Shell-WO3-x for Enhanced Photoelectrochemical Performance”, Appl. Catal. B: Environ. 2018, 231, 381-390. 

   

   

 • 59. Amruth Bhargav, Ying Ma*, Kollur Shashikala, Yi Cui, Yaroslav Losovyj, and Yongzhu Fu*, “The Unique Chemistry of Thiuram Polysulfides Enables Energy Dense Lithium Batteries”, J. Mater. Chem. A 2017, 5, 25005–25013.

   

   

   

  58. Wei Guo, Zachary D. Wawrzyniakowski, Matthew M. Cerda, Amruth Bhargav, Michael D. Pluth*, Ying Ma*, and Yongzhu Fu*, “Bis(aryl) Tetrasulfides as Cathode Materials for Rechargeable Lithium Batteries”, Chem. Eur. J. 2017, 23, 16941–16947. (Frontispiece)

   

   

   

  57. Amruth Bhargav, Shravan V. Patil, and Yongzhu Fu*, “A Phenyl Disulfide@CNT Composite Cathode for Rechargeable Lithium Batteries”, Sustainable Energy Fuels 2017, 1, 1007-1012.

   

   

   

  56. Huixiao Kang, Cheolwoong Lim, Tianyi Li, Yongzhu Fu, Bo Yan, Nicole Houston, Vincent De Andrade, Francesco De Carlo, and Likun Zhu*, “Geometric and Electrochemical Characteristics of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Electrode with Different Calendering Conditions”, Electrochim. Acta 2017, 232, 431-438.

   

   

 • 55. Min Wu, Amruth Bhargav, Yi Cui, Amanda Siegel, Mangilal Agarwal, Ying Ma*, and Yongzhu Fu*, “Highly Reversible Diphenyl Trisulfide Catholyte for Rechargeable Lithium Batteries”, ACS Energy Lett. 2016, 1, 1221-1226.

   

   

   

  54. Min Wu, Yi Cui, Amruth Bhargav, Yaroslav Losovyj, Amanda Siegel, Mangilal Agarwal, Ying Ma, and Yongzhu Fu*, “Organotrisulfide: A High Capacity Cathode Material for Rechargeable Lithium Batteries”, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 10027-10031. (Hot Paper)

   

   

   

  53. Amruth Bhargav, Min Wu, and Yongzhu Fu*, “A Graphite-Polysulfide Full Cell with DME-Based Electrolyte”, J. Electrochem. Soc. 2016, 163, A1543-A1549.

   

   

   

  52. Yi Cui, Min Wu, Charity Scott, Jiani Xie, and Yongzhu Fu*, “A Binder-Free Sulfur/Carbon Composite Electrode Prepared by Sulfur Sublimation Method for Li-S Batteries”, RSC Adv. 2016, 6, 52642-52645.

   

   

   

  51. Amruth Bhargav, Wei Guo*, and Yongzhu Fu*, “Chemically Synthesized Lithium Peroxide Composite Cathode for Closed System Li-O2 Batteries”, Chem. Commun. 2016, 52, 5678-5681.

   

   

   

  50. Ming Liu, Dong Zhou, Yan-Bing He*, Yongzhu Fu, Xianying Qin, Cui Miao, Hongda Du, Baohua Li, Quan-Hong Yang, Zhiqun Lin, Tianshou Zhao, and Feiyu Kang*, “Novel Gel Polymer Electrolyte for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries”, Nano Energy 2016, 22, 278-289.

   

   

 • 49. Min Wu, Yi Cui, and Yongzhu Fu*, “Li2S Nanocrystals Confined in Free-Standing Carbon Paper for High Performance Lithium-Sulfur Batteries”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 21479−21486.

   

   

   

  48. Yi Cui and Yongzhu Fu*, “Enhanced Cyclability of Li/Polysulfide Batteries by a Polymer-Modified Carbon Paper Current Collector”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 20369–20376.

   

   

   

  47. Amruth Bhargav and Yongzhu Fu*, “Lithium Peroxide-Carbon Composite Cathode for Closed System Li-O2 Batteries”, J. Electrochem. Soc. 2015, 162, A1327-A1333.

   

   

   

  46. Yi Cui and Yongzhu Fu*, “Polysulfide Transport through Separators Measured by a Linear Voltage Sweep Method”, J. Power Sources 2015, 286, 557-560.

   

   

   

  45. Arumugam Manthiram*, Yongzhu Fu, Sheng-Heng Chung, Chenxi Zu, and Yu-Sheng Su, “Rechargeable Lithium-Sulfur Batteries” (Invited Review), Chem. Rev. 2014, 114, 11751-11787. (ESI hot paper, ESI highly cited paper)

   

   

   

  44. Longjun Li, Yongzhu Fu, and Arumugam Manthiram*, “Imidazole-Buffered Acidic Catholytes for Hybrid Li-Air Batteries with High Practical Energy Density”, Electrochem. Commun. 2014, 47, 67-70.

   

   

   

  43. Yongzhu Fu, Yu-Sheng Su, and Arumugam Manthiram*, “Li2S-Carbon Sandwiched Electrodes with Superior Performance for Lithium-Sulfur Batteries”, Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1300655. (Most Accessed 11/2013–10/2014)

   

   

   

  42. Yu-Sheng Su, Yongzhu Fu, Thomas Cochell, and Arumugam Manthiram*, “A Strategic Approach to Recharge Lithium-Sulphur Batteries for Long Cycle Life”, Nature Commun. 2013, 4, 2985. (ESI highly cited paper)

   

   

   

  41. Yongzhu Fu, Chenxi Zu, and Arumugam Manthiram*, “In Situ-Formed Li2S in Lithiated Graphite Electrodes for Lithium-Sulfur Batteries”, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 18044-18047. (Highlighted by Green Car Congress in December 2013)

   

   

   

  40. Chenxi Zu, Yongzhu Fu, and Arumugam Manthiram*, “Highly Reversible Li/Dissolved Polysulfide Batteries with Binder-Free Carbon Nanofiber Electrodes”, J. Mater. Chem. A 2013, 1, 10362-10367.

   

   

   

  39. Yongzhu Fu and Arumugam Manthiram*, “Silicon Nanoparticles Supported on Graphitic Carbon Paper as a Hybrid Anode for Li-Ion Batteries”, Nano Energy 2013, 2, 1107-1112.

   

   

   

  38. Jianmin Ma, Yongzhu Fu, Bo Yu, and Jun Zhang, “Nanostructured Materials for Lithium-ion Batteries” (Editorial), J. Nanomater. 2013, 890197.

   

   

   

  37. Yongzhu Fu and Arumugam Manthiram*, “Electrochemical Properties of Cu2S with Ether-based Electrolyte in Li-ion Batteries”, Electrochim. Acta 2013, 109, 716-719.

   

   

   

  36. Arumugam Manthiram*, Yongzhu Fu, and Yu-Sheng Su, “Challenges and Prospects of Lithium-Sulfur Batteries” (Invited Review), Acc. Chem. Res. 2013, 46, 1125-1134. (ESI highly cited paper)

   

   

   

  35. Yu-Sheng Su, Yongzhu Fu, Bingkun Guo, Sheng Dai, and Arumugam Manthiram*, “Fast, Reversible Lithium Storage with a Sulfur/Long-Chain-Polysulfide Redox Couple”, Chem. Eur. J. 2013, 19, 8621-8626.

   

   

   

  34.Yongzhu Fu, Yu-Sheng Su, and Arumugam Manthiram*, “Highly Reversible Lithium/Dissolved Polysulfide Batteries with Carbon Nanotube Electrodes”, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 6930-6935. (ESI highly cited paper)

   

  33. Xinsheng Zhao, Yongzhu Fu, Wei Li, and Arumugam Manthiram*, “Effect of Non-Active Area on the Performance of Subgasketed Membrane-Electrode Assemblies in Fuel Cells”, Int. J. Hydrogen Energy 2013, 38, 7400-7406.

   

   

   

  32. Arumugam Manthiram*, Yongzhu Fu, and Yu-Sheng Su, “In Charge of the World: Electrochemical Energy Storage” (Invited Guest Commentary), J. Phys. Chem. Lett. 2013, 4, 1295-1297.

   

   

   

  31. Chenxi Zu, Yu-Sheng Su, Yongzhu Fu, and Arumugam Manthiram*, “Improved Lithium-Sulfur Cells with a Treated Carbon Paper Interlayer”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 2291-2297.

   

   

   

  30. Yongzhu Fu, Yu-Sheng Su, and Arumugam Manthiram*, “Sulfur-Carbon Nanocomposite Cathodes Improved by an Amphiphilic Block Copolymer for High Rate Lithium-Sulfur Batteries”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2012, 4, 6046-6052.

   

   

   

  29. Zhongqing Jiang, Xinsheng Zhao, Yongzhu Fu, and Arumugam Manthiram*, “Composite Membranes Based on Sulfonated Poly(ether ether ketone) and SDBS-adsorbed Graphene Oxide for Direct Methanol Fuel Cells”, J. Mater. Chem. 2012, 22, 24862-24869.

   

   

   

  28. Yu-Sheng Su, Yongzhu Fu, and Arumugam Manthiram*, “Self-Weaving Sulfur-Carbon Composite Cathodes for High Rate Lithium-Sulfur Batteries”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2012, 14, 14495-14499.

   

   

   

  27.  Yongzhu Fu and Arumugam Manthiram*, “Enhanced Cyclability of Lithium-Sulfur Batteries by a Polymer Acid-Doped Polypyrrole Mixed Ionic-Electronic Conductor”, Chem. Mater. 2012, 24, 3081-3087. (Highlighted by VerticalNews in September 2012)

   

   

   

  26. Zicheng Zuo, Yongzhu Fu, and Arumugam Manthiram*, “Novel Blend Membranes Based on Acid-Base Interactions for Fuel Cells” (Invited Review), Polymers 2012, 4, 1627-1644.

   

   

   

  25. Yongzhu Fu, Yu-Sheng Su, and Arumugam Manthiram*, “Sulfur-Polypyrrole Composite Cathode Materials for Lithium-Sulfur Batteries”, J. Electrochem. Soc. 2012, 159, A1420-A1424.

   

   

   

  24. Longjun Li, Xinsheng Zhao, Yongzhu Fu, and Arumugam Manthiram*, “Polyprotic Acid Catholyte for High Capacity Dual-electrolyte Li-air Batteries”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2012, 14, 12737-12740.

   

   

   

  23. Yongzhu Fu and Arumugam Manthiram*, “Core-Shell Structured Sulfur-Polypyrrole Composite Cathode Materials for Lithium-Sulfur Batteries”, RSC Adv. 2012, 2, 5927-5929. (Top 10 downloaded article in June, July 2012).

   

   

   

  22. Xinsheng Zhao, Wei Li, Yongzhu Fu, and Arumugam Manthiram*, “Influence of Ionomer Content on the Proton Conduction and Oxygen Transport in the Carbon-Supported Catalyst Layers in DMFCs”, Int. J. Hydrogen Energy 2012, 37, 9845-9852.

   

   

   

  21. Xinsheng Zhao, Yongzhu Fu, Wei Li, and Arumugam Manthiram*, “Hydrocarbon Blend Membranes with Suppressed Chemical Crossover for Redox Flow Batteries”, RSC Adv. 2012, 2, 5554-5556.

   

   

   

  20. Yongzhu Fu and Arumugam Manthiram*, “Orthorhombic Bipyramidal Sulfur Coated with Stacked Polypyrrole Nanospheres as Cathode Materials for Lithium-Sulfur Batteries”, J. Phys. Chem. C 2012, 116, 8910-8915. (ESI highly cited paper)

   

  19. Eliot Chang, Yongzhu Fu, and John Kerr*, “Imidazole-Based Ionic Liquids for Use in PEMFCs: Effect of Electron-Withdrawing and Electron-Donating Substituents”, J. Undergrad. Res. 2009, IX, 40-47.

   

  18. Wen Li, Yongzhu Fu, Arumugam Manthiram*, and Michael D. Guiver, “Blend Membranes Consisting of Sulfonated Poly(ether ether ketone) and Polysulfone Bearing 4-Nitro-benzimidazole for Direct Methanol Fuel Cells”, J. Electrochem. Soc. 2009, 156, B258-B263.

   

   

   

  17. Wen Li, Andrew Bellay, Yongzhu Fu, and Arumugam Manthiram*, “N,N’-Bis-(1H-benzimidazol-2-yl)-isophthalamide as an Additive in Sulfonated Polymers for Direct Methanol Fuel Cells”, J. Power Sources 2008, 180, 719-723.

   

   

   

  16. Sung Won Choi, Yongzhu Fu, Young Rak Ahn, Seong Mu Jo, and Arumugam Manthiram*, “Nafion-impregnated Electrospun Polyvinylidene Fluoride Composite Membranes for Direct Methanol Fuel Cells”, J. Power Sources 2008, 180, 167-171.

   

   

   

  15. Yongzhu Fu, Wen Li, and Arumugam Manthiram*, “Sulfonated Polysulfone with 1,3-1H-dibenzimidazole-benzene Additive as a Membrane for Direct Methanol Fuel Cells”, J. Membr. Sci. 2008, 310, 262-267.

   

   

   

  14. Yongzhu Fu, Arumugam Manthiram, and Michael D. Guiver*, “Blend Membranes Based on Sulfonated Poly(ether ether ketone) and Polysulfone Bearing Benzimidazole Side Groups for Direct Methanol Fuel Cells”, Electrochem. Solid-State Lett. 2007, 10, B70-B73.

   

   

   

  13. Yongzhu Fu, Arumugam Manthiram*, and Michael D. Guiver, “Acid-Base Blend Membranes Based on 2-Amino-benzimidazole and Sulfonated Poly(ether ether ketone) for Direct Methanol Fuel Cells”, Electrochem. Commun. 2007, 9, 905-910.

   

   

   

  12. Yongzhu Fu and Arumugam Manthiram*, “Nafion-Imidazole-H3PO4 Composite Membranes with Pd-Co-Mo Catalyst for Proton Exchange Membrane Fuel Cells”, J. Electrochem. Soc. 2007, 154, B8-B12.

   

   

   

  11. Yongzhu Fu, Arumugam Manthiram*, and Michael D. Guiver, “Blend Membranes Based on Sulfonated Poly(ether ether ketone) and Polysulfone Bearing Benzimidazole Side Groups for Proton Exchange Membrane Fuel Cells”, Electrochem. Commun. 2006, 8, 1386-1390.

   

   

   

  10. Yongzhu Fu and Arumugam Manthiram*, “Synthesis and Characterization of Sulfonated Polysulfone Membranes for Direct Methanol Fuel Cells”, J. Power Sources 2006, 157, 222-225.

   

   

   

  9. Bo Yang, Yongzhu Fu, and Arumugam Manthiram*, “Operation of Thin Nafion-based Self-humidifying Membranes in Proton Exchange Membrane Fuel Cells with Dry H2 and O2”, J. Power Sources 2005, 139, 170-175.

   

   

   

  8. Danmin Xing, Yongzhu Fu, Fuqiang Liu, Yonghao Liu, Baolian Yi*, and Huamin Zhang, “Sulfonated Poly(ether ether ketone) Membranes for Proton Exchange Membrane Fuel Cell”, Polym. Mater. Sci. Eng. 2005, 21, 282-285.

   

   

   

  7. Danmin Xing, Baolian Yi*, Fuqiang Liu, Yongzhu Fu, and Huamin Zhang, “Characterization of Sulfonated Poly(ether ether ketone)/Polytetrafluoroethylene Composite Membranes for Fuel Cell Applications”, Fuel Cells 2005, 5, 406-411.

   

   

   

  6. Yongzhu Fu, Danmin Xing, Baolian Yi*, and Huamin Zhang, “Study of sPTFS/PTFE Composite Membranes with Different EW Values”, Chin. J. Electrochem. 2004, 10, 27-34.

   

   

   

  5. Danmin Xing, Baolian Yi*, Yongzhu Fu, Fuqiang Liu, and Huamin Zhang, “Pt-C/SPEEK/PTFE Self-humidifying Composite Membrane for Fuel Cells”, Electrochem. Solid-State Lett. 2004, 7, A315-A317.

   

   

   

  4. Yongzhu Fu, Fuqiang Liu, Danmin Xing, Jingrong Yu, Baolian Yi*, and Huamin Zhang, “sPTFS/PTFE Composite Membrane for PEMFCs”, Chin. J. Power Sources 2003, 27, 345-347.

   

  3. Fuqiang Liu, Baolian Yi*, Danmin Xing, Jingrong Yu, Zhongjun Hou, and Yongzhu Fu, “Development of Novel Self-humidifying Composite Membrane for Fuel Cells”, J. Power Sources 2003, 124, 81-89.

   

   

   

  2. Jingrong Yu, Baolian Yi*, Danmin Xing, Fuqiang Liu, Zhigang Shao, Yongzhu Fu, and Huamin Zhang, “Degradation Mechanism of Polystyrene Sulfonic Acid Membrane and Application of Its Composite Membranes in Fuel Cells”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2003, 5, 611-615.

   

   

   

  1. Xiao-Long Zhang, Li-Ming Tang*, Teng Qiu, Yong-Zhu Fu, and De-Shan Liu, “Synthesis and Application of a Novel Aromatic Hyperbranched Polyester”, Chem. J. Chin. Univ. 2001, 22, 1761-1763.