Doctoral students

Xin Wang
Xiang Li
Wei Guo
Shuai Tang

Faculty

Members

Bo Wang (2020)
Zhongju Wang (2018)

Master students

Pengfei Sang (2020)
Tianwei Cui (2020)
Fulong Zhu (2021)
Xiuqing Zhang (2022)
Qiliang Chen
Tengfei Zhang
Hao Zhang (2023)
Siyuan Ren (2023)

Alumni