Doctoral students

Yubing Si
Xin Wang
Xiang Li
Wei Guo
Shuai Tang

Faculty

Members

Qianqian Fan (2019)
Qiliang Chen (2019)
Bo Wang (2020)
Zhongju Wang (2018)

Master students

Pengfei Sang (2020)
Tianwei Cui (2020)
Fulong Zhu (2021)
Xiuqing Zhang (2022)
Hanshuang Song (2022)

Alumni